Fiberläget

Återställningsarbete 2016-02-18
Under vecka 8 fortsätter återställningen av vägarna efter fibergrävningen.
Arbetet beräknas pågå 3-4 veckor.

Hoppas på överseende för obehaget under tiden.
Kent Benediktsson
sekreterare

Asfalteringsarbete 2015-12-10
Vi har träffat Göranssons och gått igenom hur asfalteringsarbetet kommer att utföras.
De kommer att börja på Ljungvägen, därefter Anders Olsvägen och sedan Trulsibrunnvägen, Flygarevägen och sist Domkyrkovägen.
Varje väg beräknas ta ca 1,5 till 2 veckor.
Arbetet kommer att utföras som så att tvärgående grävningar sågas jämna i kanterna, en del massa grävs bort och sedan lägggs första lagret av asfalt.
Vi kommer i avvaktan på asfaltering två få små gupp om ca 3cm. Det är ju bra i och för sig, då körs det långsammare. Dessa ”farthinder” kommer att fyllas ut så fort vädret tillåter.
När arbetet kommer att vara klart i sin helhet beror mycket på vädret, men vi tror inte allt är klart förrän till våren.
Frågor om detta ring oss gärna.

Robert Wikland
ordförande

Återställning av vägnätet 2015-11-29
Måndagen den 30 november påbörjas återställning av våra vägar med asfaltering.
Detta innebär att det kan bli vissa störningar på vägarna.
Men den som väntar på något gott kommer inte att vänta förgäves.

Kent Benediktsson
sekreterare

Inkoppling av fiber 2015-10-06
Nu börjar det röra på sig
Med början i vecka 43 kommer Relacom att installera fiber i fastigheterna på Ljungvägen med början vid Va Fädriften och går mot Östersjön. Därefter är det Trulsibrunnvägen med samma sträckning.
Relacom tar kontakt med respektive fastighetsägare för överenskommelse av dag/tid.

Kent Benediktsson
sekreterare

VIKTIGT MEDDELANDE 2015-09-30
Teliakabel har idag, 30 september, skadats vid fibergrävningen.
Detta berör delar av Anders Olsvägen, Flygarevägen och Domkyrkovägen.
Telia kommer att åtgärda felet men räknar med att det kan vara klart först den 6 oktober.
Felet berör telefoni, Internet och television.
Vi beklagar olägenheten.

Fiberkabel 2015-09-20
På måndag, 21/9 påbörjas arbetet med att gräva för kabel på Flygarevägen mellan Fädriften och Östersjön. Kan bli lite knöligt att ta sig till och från fastigheterna under några dagar.
Arbetet mellan fädriften och Östersjön på Anders Olsvägen och Domkyrkovägen har blivit försenat då det inte gick att gräva i Badstigen.
Inkopplingen av fibernätet är påbörjad och fortskrider även om inte hela grävningen är klar. Asfalteringen påbörjas dock inte förrän alla övergrävningar är slutförda.
En gång per vecka ser entreprenören över de övergrävningar som är gjorda och kompletterar där det uppstått hålor. Det är dock inte förbjudet att själv fylla upp groparna med det material som är uppkört, om hålorna blir till olägenhet.

Kent Benediktsson
sekreterare

Information om Fiberinstallationen inom VF2 2015-08-11
Grävarbetet med fiberentreprenaden har nu pågått en tid.
Vellinge Stadsnät AB, den part vi har avtal med gällande installationen, har gett FNC AB i uppdrag att utföra arbetet. De i sin tur har anlitat tre underentreprenörer, varav den största är Göranssons Anläggningar AB.
Arbetenas framskridande ser ut som följande:
– Ljungvägen är färdiggrävd.
– Trulsibrunnvägen är i stort sätt färdiggrävd.
– Flygarevägen påbörjas i slutet på augusti.
– Anders Olsvägen är färdigställd från Falsterbovägen till V:a Fädriften.
– Anders Olsvägen V:a Fädriften- Kämpingebukten samt Domkyrkovägen skulle gemensamt grävts via Badstigen, men då en del delägare till Badstigen motsatt sig detta är det idag oklart vilken sträckning grävningen kommer att ta.
VF2 förvaltar inte Badstigen varför vi inte är part i denna förhandling. Besked anges kunna lämnas snarast.
– Asfaltering av grävområdet är än inte fastställt men de uppges att detta kommer att utföras samtidigt för alla vägar.
– Installationen till den enskilda fastigheten kommer att utföras av företaget Realcom AB, som kommer att kontakta Er direkt om detta.

Robert Wikland
ordförande

Telias kabel avgrävd på Ljungvägen 2015-06-08
I fredags grävdes Telias kabel av på Ljungvägen, vilket medför stora störningar i området. Felanmälan är gjord och Telia kommer snarast att åtgärda felet.

Information angående fiberkabelnedläggning 2015-06-02
Måndagen den 1 juni påbörjades grävningen för fiberkabel inom Vägföreningens område.
Starten började vid V Fädriften på Ljungvägen och grävning går ned mot Östersjösidan.
När denna sträcka är klar vänder grävarna tillbaka på Trulsibrunnvägen.
Samtliga fastigheter kommer att få en markeringspinne, som ska fästas på/vid väggen där genomföring önskas.
När pinnen lämnats ut kommer entreprenören att ta direkt kontakt med er.
Under tiden grävning pågår kommer det att bli svårt att nå den egna fastigheten den normala vägen.
Information om avstängningar sker successivt av entreprenören till berörda fastigheter.
Information ges kontinuerligt på denna hemsida.

I hopp om förståelse för de olägenheter det kan innebära vid grävningen.
Robert Wikland
ordförande

Fiber 2015-04-26
Nu kan jag berätta att vi den 21/4 skrev under ett delvis nytt avtal med Vesab om vårt godkännande till att de gräver längs våra gator för att lägga ner fiber.
Vesabs önskemål har vi tillmötesgått så långt vi bedömt som rimligt.
De får lov att gräva lite annorlunda och att återanvända befintliga schaktmassor i rengjort skick samt lov att återställa vägarna i en omgång.
Som en del i överenskommelsen ligger att Vesab, på de sträckor där vi ändå måste bygga ut vår gatubelysning, gräver så att vi kan samförlägga ledningar för gatubelysning. Därmed sparar vi in kostnaden för den grävningen och slipper gräva en gång till i ett senare skede.
Vesab räknar med att inom två månader påbörja grävningsarbetet och planerar för att alla kommer att ha tillgång till fiberoptiskt nät senast kommande jul.
Dock vet Ni ju hur våra vägar är, så sommaren och hösten kommer trafikmässigt att bli besvärligt.
Innan arbetet påbörjas skall Vesab lämna en trafikplan som redovisar hur reglering av trafiken kommer att se ut under byggtiden, denna kommer att läggas ut på nätet.
Det kommer även att läggas ut på nätet vilka personer Ni skall kontakta vid eventuella problem.

Robert Wikland
ordförande

Om fibern 2015-04-19
Många har vänt sig till mig och frågat hur det går med fiberinstallationen,
så här är läget just nu:
Under vintern har all verksamhet i fibergrävningen upphört inom Vf2:s område jämte ett flertal andra vägföreningar. Detta är inget som Vf2 har med att göra.
Vellinge Stadsnät, Vesab, har vänt sig till oss i samband med detta, med förfrågan om vi kan tänka oss att förändra nu gällande avtal då detta är alldeles för dyrt.
Vf2:s årsstämma beslutade att ge styrelsen i uppdrag att avsluta befintligt avtal samt uppmanade styrelsen att tillse att ett nytt avtal snarast kom till stånd.
Styrelsen påbörjade detta uppdrag dagen efter stämman vilket resulterat i att, efter förhandlingar, vi 2015-04-17 lämnat ett ändringsförslag till Vesab.
Under denna tid har vi erfarit att ett flertal vägföreningar nu följer oss samt att de kommer att ta till sig vad vi gör.
Fråga har ställts till oss om anslutningsgraden. Detta är en sak vi inte har någon information om.
Styrelsen kommer att så snart ett avtal finns informera alla medlemmar om detta via vår hemsida. Så även om den information vi erhåller om vem entreprenören blir mm.

Robert Wikland
ordförande