För höga hastigheter

Farthinder på Ljungvägen.
Som ett led i försöken att finna lösningar på hur hastigheterna ska kunna hållas nere för allas säkerhet har ett flyttbart farthinder placerats ut på Ljungvägen i höjd med FBU-gården. Efter utvärdering avser styrelsen att återkomma med ett förslag i frågan om fartdämpande åtgärder vid nästkommande stämma i mars. Inför denna stämma avser styrelsen också genomföra en enkät där samtliga boende i vårt område ges möjlighet att lämna sin syn på saken

Hastighetsmätning är utförd
Hastighetsmätningen är utförd på Ljungvägen vilken visar att 15,99 % överskider hastighetsgränsen 30 km/h. Medelhastigheten är dock under 30 km/h.
I stapelform visas hastigheterna över en längre tid.
Se diagrammet här.

Hastigheten på våra vägar.
Ånyo har frågan aktualiserats. Det körs för fort.
Vi har prövat med ett tillfälligt svårt farthinder, anlagt två nya permanenta farthinder och köpt tre stycken hastighetsdisplayer, allt för att få medlemmarna att hålla hastigheten inom området 30 km/tim.
Vi har gjort en del iakttagelser och kan konsterna en viss förbättring, men många syndare finns fortfarande.
Nu flyttar vi en display, hyr in en hasighetsregistreringsutrustning för att få mer fakta hur det körs.
Vi kommer att flytta runt dessa olika enheter.
Allt för att dels se hur Ni kör, dels få lite fakta.
Detta gör vi, styrelsen, för att sköta vårt uppdrag.
HÅLL HASTIGHETEN 30 km/tim !
Men den privatjustice som nu grasserar, medlemmar som registrerar, uppvaktar och förolämpar våra medlemmar är inget som styrelsen initierat eller uppmuntrat.
Vi arbetar för att få medlemmarna att respektera de regler som gäller med de medel som är vedertagna för den verksamhet som vi satts att sköta.
Därtill gällande trafiksäkerheten, vill vi påminna: KLIPP ERA VÄXTER UTANFÖR TOMTGRÄNS.
Robert Wikland
Ordförande VF 2

Hastighetstavlor
Vägföreningens styrelse har beslutat att köpa in två stycken hastighetstavlor att monteras på olika vägar inom vårt område. Dessa tavlor kommer att visa den aktuella hastigheten och styrelsen hoppas att detta blir en tankeväckare för dem som kör för fort.

Farthinder
Styrelsen fortsätter att utreda hur de farthinder, som årsstämman beslöt om, skall se ut och var dessa skall placeras. Hänsyn måste tas till en del fordons markfrigång.

Alltför höga hastigheter på våra vägar!
Vägförening 2 har i likhet med de flesta andra vägföreningar inom Vellinge Kommun beslutat om att begränsa hastigheten på sina respektive vägnät till 30 km/tim, en hastighet som allmänt betraktas som både trafiksäker och icke störande för de boende inom ett vägnät som mestadels består av smala vägar med dålig sikt vid vägkorsningar, utfarter och liknande.
Vid Vägföreningens årsstämmor framförs ständigt klagomål på framförallt bilisters alltför höga hastigheter. Klagomålen avser då iakttagelser medlemmar gör av passerande bilar som man uppfattar kör med betydligt högre hastighet är 30 km/tim. Det råder inget tvivel om att iakttagelserna är korrekta. Hastighetsmätning har gjorts inom vår Vägförening och då besannades påståendena, nämligen att de flesta bilister överskrider gällande hastighetsbestämmelser. Tack och lov har dock inga allvarliga trafikolyckor inträffat vad som känt är.
Det råder väl inte tvekan om att alla bilägare inom Vägföreningen väl känner till gällande hastighetsbestämmelser ävensom andra icke inom området boende som kör in i vårt vägområde. Vid våra vägars infarter är skyltar lagstadgat uppsatta och väl synliga. Slutsatsen man då måste dra är att våra bilburna medlemmar medvetet underlåter att respektera hastighetsbestämmelserna. Utöver lagstadgade förbudskyltar finns också vitmålade markeringar i körbana på vissa platser allt i syfte att påminna om gällande hastighetsbestämmelser.
Uppenbart är också respektlösheten mot att underlåta att stanna och lämna företräde vid de stopplikter som gäller vid våra vägars korsningar med Västra Fädriften.
Önskemål om ytterligare vägmarkeringar med påminnelsesyfte har framförts men en enig styrelse har inte anammat dessa önskemål efter som det inte är okunskap som föranleder de alltför höga hastigheterna utan respektlöshet mot gällande bestämmelser.
Hastighetsbegränsningar om 30, 40, 50, 60, 70 osv utgör så kallade absoluta hastighets-bestämmelser. Därutöver gäller alltid och alla fordon, de så kallade relativa hastighetsbestämmelserna som kräver att man som fordonsförare skall hålla tillräckligt låg hastighet och iakttaga särskild försiktighet när man tex närmar sig vägkorsning, obevakat övergångsställe för gående, lekande barn, kreatur på vägen, vid halt väglag, vid nedsatt sikt os.v. vilket innebär att man inom vårt vägområde med en hastighetsbegränsning om 30 km/tim och med smala vägar kanske måste stanna för att tex låta en person med barnvagn passera eller för att låta cyklande barn kunna passera riskfritt.
Med anledning av ovanstående uppmanar därför Vägföreningens Styrelse alla medlemmar och fordonsförare att genom verklig självdiciplin anstränga sig att respektera alla gällande trafikbestämmelser i syfte att visa respekt och hänsyn mot personer som bor invid eller vistas på vägen och framförallt för att därigenom öka trafiksäkerheten.
Styrelsen för Vägförening 2 i Höllviken