Om vf2

Omfattning
Vägförening nr 2 i Höllviken omfattar vägarna Domkyrkovägen, Anders Olsvägen , Flygarevägen, Trulsibrunnvägen, Ljungvägen och Västra Fädriften samt de vägar som förbinder dessa vägar.
Den sammanlagda vägsträckan utgör 8,1 km och föreningen hade 2015-01-01 381 medlemmar varav 296 är heltidsboende. Större delen av vägnätet utgörs av asfalterad vägbana.

Medlemskap
Medlemskapet är obligatoriskt och beslutat av Vellinge Kommun och ”Lag 1973:1150 om förvaltning av samfälligheter” reglerar medlemskapet.
De flesta av Vellinge kommuns vägar inom villabebyggelser omfattas av vägsamfälligheter.
Som ägare av villafastighet, sommarstuga eller enbart tomt blir man således automatiskt medlem i föreningen.

Skötsel/Underhåll
Vägföreningens skötsel och underhåll finansieras dels av medlemsavgifter och dels av ett årligt bidrag av Vellinge kommun, vilket för närvarande uppgår till 52.611:-

Andelstal
Varje fastighet är av Lantmäteriet eller vägföreningens styrelse med stöd av delegationsbeslut av Lantmäteriet åsatt ett andelstal, som refererar till vilken typkod fastigheten är taxerad/tillhör.
Således har åretruntfastigheter andelstal 1,0, fritidsfastigheter 0,5 och obebyggd fastighet 0,2.

Avgiften för 2009 – 2011
för andelstal 1,0 : 900kr/år
andelstal 0,5 : 450kr/år
andelstal 0,2 : 180kr/år

Avgiften från 2012 –
för andelstal 1,0: 1200kr/år
andelstal 0,5: 600kr/år
andelstal 0,2: 240kr/år

Vid årsstämma i juni 2012 beslutades att slitageavgiften ska höjas till 10’000:-. Denna debiteras vid nybyggnation på fastighet. Avgiften är avsedd att täcka det merslitage som åsamkas vägen. Skador som uppstår på vägen i samband med nämnda arbeten debiteras till självkostnadspris.