Stadgar för vf2

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter ( 1973: 1150). Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar:

§ 1 Firma
Föreningens firma är Höllvikens vägförening nr 2.

§ 2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar Vellinge Höllviken 6A-4.

§ 3 Grunderna för förvaltning
Föreningen skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet under §2

§ 5 Styrelsens säte och sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Vellinge kommun.
Styrelsen skall bestå minst 4 och högst 7 ledamöter.

§ 6 Styrelseval
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Kallelse till styrelsemöte mm
Kallelse av ledamöterna till styrelsemöte skall ske minst 8 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden.

§ 8 Styrelse – Beslutsförhet – Protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i laga ordning och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörande av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer.
Protokollen skall justeras av ordföranden eller av annan ledamot vid förfall för ordföranden, som lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse – Förvaltning
Styrelsen skall
l. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
3. Ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma.
4. Föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare.
5. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer samt en suppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod löper per kalenderår.

§ 12 Underhållsfond
Föreningen skall ha en underhållsfond jämlikt lag om Förvaltning av samfälligheter 19 § till vilken årligen skall avsättas belopp som fastställs på ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas under jan – mars månader på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman skall hållas inom Vellinge kommun. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.
Ifråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st Lag om förvaltning av samfälligheter.
Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.
Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltnings berättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts och inkomststat finnas tillgängligt för granskning under samma tid.

§ 14 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma sker skriftligen genom styrelsen försorg och eller genom E-post om sådan adress anmälts av medlem till styrelsen. Alternativt kan kallelse ske genom annons i Sydsvenska Dagbladet, Trelleborgs Allehanda eller motsvarande lokal tidning. Kallelse skall även finnas på föreningens hemsida. Kallelse skall ske senast 14 dagar före dagen för stämman. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman samt uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande alternativt annons i Sydsvenska Dagbladet, Trelleborgs Allehanda eller motsvarande.

§ 15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senaste före december månads utgång.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas
l. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelse.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
8. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse och styrelseordförande
IO. Val av revisorer och suppleant
Il. Fråga om val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt.
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkterna 1,2,3, 6,

§ 17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommit överskott skall detta ske efter medlemmarnas andel i samfälligheten.

§ 18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om Förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta.

§19 Flera verksamhetsgrenar
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhets grenar gemensamt, har vid tillämpning av huvudtals metoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vi tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt: Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter adderas de reducerade röstetalen för varje medlem.

§ 20 Protokollsjustering och offtentliggörande.
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma den 21 mars 2013.