Vägplan

Styrelsen har utarbetat en vägplan för det långsiktiga underhållet av våra vägar.
Med underhåll avser vi en plan med fem års framförhållning.
Planen redovisades till årsstämman 2013. Då angavs att den väg som snarast måste renoveras i sin helhet var Domkyrkovägen för att efterföljas av i vart fall första halvan av Anders Olsvägen. Offerter har vi begärt och erhållit utmynnande i ca 1, 2 miljoner för nu nämnda.
I tiden för detta påbörjades förhandlingar och sedermera arbeten med fiberoptiskt förläggning i våra vägar innebärande bla att vissa av våra vägar skulle komma att grävas upp i sin helhet.
Med denna kunskap beslöt styrelsen att avvakta fibergrävningsarbetena, då dessa säkert skulle medföra stora förändringar i våra planer och förhoppningsvis även ekonomiska fördelar.
Detta hade visat sig vid tidigare arbeten i andra kommundelar.
På våra vägar görs därför nu enbart löpande underhåll.
Enligt Vår avtalspart, VESAB, beräknar man att första återställningen skall vara klar till våren/sommaren 2015 och därmed kan vi med bättre kunskap återuppta vår egen planering och arbete.

Gatubelysning
Belysningen av våra vägar är i stort sett färdigutbyggd. Enligt den utredning styrelsen utfört har det framkommit att sex belysningspunkter kvarstår.
El o Data AB, Kommunens godkända leverantör av detta, har lämnat pris på samtliga utmynnande i ca 80 000 kronor. Härtill kommer kabelförläggning och kabel vilket vi nu för förhandling om att samförlägga med det fiberoptiska grävningsarbetet. Vår förhandlingspart i detta är Vellinge Stadsnät AB ( VESAB ) dvs det bolag som äger och låter utföra den fiberoptiska installationen.

Vägmärken
Våra vägar har som alla vet ett antal vägmärken till hjälp för trafikföringen.
Generellt gäller att VF själva får besluta och bekosta vägvisning, som det heter.
Undantagen är dock många.
Hastighetsbegränsning, stopp och väjningsplikt åvilar Länsstyrelsen eller kommunen, som beslutar och betalar, på förslag från VF.
Övriga vägmärken får VF själva besluta och bekosta.